Home
Dagbesteding
Verwijzers
Begeleiders
Aanmelden
Contact


Onze doelgroep


Dichtbij dagbesteding richt zich op jongeren en (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek.

Belangrijke criteria:

  • De cliënt is (op dit moment) niet in staat tot het volgen van scholing of het verrichten van arbeid.
  • De cliënt heeft een normale (gemiddelde/bovengemiddelde) intelligentie.
  • Er is geen sprake van een actieve psychotische episode en/of van actieve verslavingsproblematiek.
  • Er is geen sprake van zeer agressief- of gewelddadig gedrag.
  • Is de cliënt nog geen 18 jaar, dan is een ontheffing van de leerplicht noodzakelijk of moet er sprake zijn van een samenwerking met de school waarop de cliënt staat ingeschreven.
  • De cliënt is in de dagbesteding op zoek naar begeleiding en activiteiten op maat.
  • De cliënt heeft moeite met grote groepen en is daarom aangewezen op kleinschalige dagbesteding.
  • De cliënt heeft een indicatie voor dagbesteding of voldoet aan de criteria om deze aan te vragen. Wij kunnen de cliënt helpen bij de aanvraag van een indicatie.
Onze manier van begeleiden

De begeleiding die Dichtbij Dagbesteding biedt is gebaseerd op de individuele rehabilitatie benadering (IRB®) en op de herstelondersteunende zorg.

De Individuele Rehabilitatie Benadering (afgekort als IRB) ondersteunt mensen met een beperking bij hun maatschappelijk herstel. Dit gebeurt door hen te helpen bij het realiseren van hun toekomstwensen op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. De benadering is ontwikkeld en effectief gebleken voor mensen met een psychische beperking.

Het begrip herstelondersteunende zorg vindt zijn wortels in het gedachtegoed van de herstelbeweging, een beweging die is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Herstelondersteunende zorg is gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel van de cliënt. Het is een positieve visie die gericht is op het zelf leren omgaan met de aandoening en het ontwikkelen van nieuwe zingeving.
Herstel gaat over het (leren) leven met een ontwrichtende aandoening, beperking, of
kwetsbaarheid waarbij de mogelijkheden en kracht van de mens centraal staan. Dit in tegenstelling tot de onmogelijkheden van de beperking, aandoening of kwetsbaarheid.
Herstel is dan ook een individueel en persoonlijk proces waarbij het (weer) gaan functioneren in sociale rollen een belangrijk streven is.
Juist omdat cliënten zelf ervaren dat zij door de herstelvisie meer kansen hebben om aan hun eigen toekomst te werken, is deze visie zo belangrijk in ons werk.

Om onze begeleiders de beste handvatten te geven bij het begeleiden van onze cliënten, is er een implementatiedocument geschreven waarbij bovenstaande methodieken als uitgangspunt zijn genomen. De begeleidingsrichtlijnen moeten er voor zorgdragen dat er richting onze cliënten een zo eenduidig mogelijke aanpak wordt gehanteerd, waardoor zij weten wat zij kunnen verwachten van de begeleiders.

Een veilige omgeving

Dichtbij Dagbesteding streeft naar de beste kwaliteit van leven in een veilige omgeving. Bij een nieuwe aanmelding vinden we het belangrijk om de samenstelling van de bestaande groep mee te nemen in de beslissing tot plaatsing. Als iemand niet in de groep past, kijken we uiteraard samen naar alternatieven. Teneinde zowel voor een nieuwe cliënt als voor de al geplaatste cliënten een veilige omgeving te kunnen blijven garanderen.

Privacy

Voor een goede begeleiding op onze dagbesteding is het noodzakelijk dat wij een dossier van iedere cliënt aanleggen. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving die per 2018 in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is gekomen. Onze privacyverklaring vind je hier: privacyverklaring

Cliënten en verwanten denken mee

We streven ernaar om iedereen goed van dienst te zijn. Om dit te kunnen bewerkstelligen nodigen we cliënten en/of hun ouders/naasten ieder jaar uit mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Dit tevredenheidsonderzoek wordt gebruikt voor verbeteringen in onze dienstverlening.

Klachtenregeling

Mocht een cliënt om welke reden dan ook ontevreden zijn over onze dienstverlening dan kan hij/zij dit altijd kenbaar maken in een persoonlijk gesprek. Je kunt ervan op aan dat iedere klacht uiterst serieus genomen wordt.
Ons klachtenregelement vind je hier: klachtenregeling

We streven er altijd naar om klachten op een correcte en bevredigende manier af te handelen. Mocht een cliënt er ondanks dat samen met ons niet uit komen, dan is Dichtbij Dagbesteding aangesloten bij Quasir voor eventuele klachtenbemiddeling.


Quasir klachtenregeling

Verwijzen

Wilt u een cliënt naar ons doorverwijzen of zelf een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan contact op via onze contactgegevens.Copyright © Artanne